Menu


Link


 

 
 
  

  
 
    


        
 Visit Counter
frontpage stats
 

 โปรแกรมไหว้พระสำคัญในเชียงใหม่


นอกจากนี้ยังมีวัดที่สำคัญอื่น ๆ อีกมากมายในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ฯ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
         ตั้งอยู่ทีถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ เดิมชื่อว่า วัดพระสิงห์ พญาผายูกษัตริย์องค์ที่ 5 ในราชวงค์มังรายโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น เพื่อบรรจุพระอัฐิของ พญาคำฟู ซึ่งเป็นพระราชบิดา มีพระพุทธรูปที่สำคัญอยู่องค์หนึ่งคือ "พระพุทธสิหิงค์" เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมารธิเพชร ตามประวัติเล่าว่าเจ้ามหาพรหมได้เชิญพระสิงห์มาจากเมืองกำแพงเพชร เพื่อถวายแด่พระเจ้าแสนเมืองมา แต่พอราชรถมาถึงวัดมีเหตุให้ต้องอัญเชิญประดิษฐานไว้ที่นี่ เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้แห่ไปตามถนนรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนสรงน้ำโดยทั่วกัน 
         ในวิหารลายคำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงห์ยังมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุพรรณหงส์และสังข์ทอง ซึ่งพบเพียงที่นี่แห่งเดียว ยังมีศิลปกรรมอื่น ๆ ที่น่าชม ได้แก่ พระอุโบสถตกแต่งแบบศิลปะล้านนา หอไตรประดับด้วยรูปปูนปั้นเทวดา และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา
 
     
 
วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร
          ตั้งอยู่ที่ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ เป็นวัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุด แต่เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทำให้ยอดเจดีย์โค่นลงมา ถือเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ยิ่งและในวัดเจดีย์หลวงนี้ ยังมีเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง สร้างขึ้นเมื่อครั้งพญามังรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 ประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทยหลังเล็ก ๆ เสาอินทขิลนี้สร้างด้วยไม้ซุงต้นใหญ่ ฝังอยู่ใต้ดิน ทุกปีในวันแรม 12 ค่ำเดือน 8 (เหนือ) หรือประมาณเดือนพฤษภาคมจะมีงานเรียกว่า เข้าอินทขิล เป็นการฉลองหลักเมือง
   
        
 
วัดโลกโมฬี
          ตั้งอยู่ที่ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2070 โดยพระเกษเกล้าโปรดให้ยกบ้านหัวเวียงให้เป็นวัด จากนั้นได้สร้างเจดีย์และวิหาร ในปี พ.ศ. 2071 เมื่อพระเกษเกล้าฯ สวรรคตได้นำอัฐิมาบรรจุที่เจดีย์ของวัดนี้ด้วย วัดโลกโมฬีเคยเป็นวัดร้างมานานเมื่อคราวเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับรื้อฟื้นจากการเป็นวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 
       
  
วัดพันอ้น
          ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงค์ วัดพันอ้น สร้างเมื่อประมาณ พศ. 2044 ในรัชสมัยของพระเมืองแก้วกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย คำว่า พันอ้น นั้นสันนิษฐานได้ว่าเป็นชื่อผู้สร้างวัดเพื่อถวายไว้กับพระพุทธศาสนา
 
     
  
วัดเจ็ดยอด
          ตั้งอยู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่-ลำปาง ห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธาราม เป็นวัดเก่าแก่ สถาปัตยกรรมที่สำคัญได้แก่ เจดีย์เจ็ดยอด ซึ่งได้รับอิทธพลจากเจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดีย ฐานเจดีย์ประดับรูปปั้นเทวดาปูนปั้นลวดลายงดงาม นอกจากนี้ยังมีสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช สัตตมหาสถาน คือสถานที่สำคัญในพุทธประวัติเจ็ดแห่ง    
 
        
  
วัดสวนดอก
          ตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม พญากือนา ทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1914 (ศักราช นี้ถือตามหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ของพระรัตนปัญญาเกตุ) เพื่อเป็นที่จำพรรษา ของพระมหาเถระสุมนผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงค์ในแผ่นดินล้านนา วัดนี้แต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ล้านนา สมัยแรกเริ่มมีสถาปัตยกรรมสำคัญคือเจดีย์พระประธาน เป็นเจดีย์ทรงกลม กู่บรรจุอัฐิเจ้าตระกูล ณ เชียงใหม่ และวิหาร โถง นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าเก้าตื้อ ซึ่งพญาเมืองแก้วโปรดให้หล่อขึ้นเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ศิลปะล้านนาและสุโขทัย
 
       
 
วัดอุโมงค์
          ตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ วัดอุโมงค์สร้างขึ้นในสมัยพญามังราย เพื่อให้ฝ่ายอรัญวาสีจำพรรษา ต่อมาพญากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน อุโมงค์นี้มีลักษณะเป็นกำแพงภายในเป็นทางเดินหลายช่องทะลุกันได้ ภายในอุโมงค์เคยมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง สันนิษฐานว่าวาดในระหว่าง พ.ศ 1900-2000 แต่เดิมคงเป็นภาพจิตรกรรมเต็มบริเวณของทุกห้อง ส่วนใหญ่เป็นภาพของดอกบัว ดอกโบตั๋น และนกต่าง ๆ เช่น นกยูง นกกระสา นกแก้ว และนกเป็ดน้ำ
          ด้านบนอุโมงค์เป็นเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ของล้านนา นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าสร้างประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นเจดีย์ทรงระฆัง มีชั้นทรงกลมประมาณ 3 ชั้น เหมือนนกกลีบบัวซ้อนกันอยู่ ด้านบนมีปลียอด ด้านหน้าอุโมงค์มีเศียรพระพุทธรูปหินสลักสกุลช่างพะเยา พ.ศ. 1950-2100 บริเวณวัดเป็นสวนพุทธธรรม ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธ์ เป็นสวนป่าที่เหมาะกับการนั่งวิปัสสนา ด้านหลังเป็นสวนป่าและสวนสัตว์ซึ่งเป็นเขตอภัยทาน เดินเล่นได้ และเป็นสถานที่ดูนกที่ดีอีกที่หนึ่ง
 
      
 
วัดร่ำเปิง
          ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 1942 ในสมัยพระยอดเชียงราย วัดร่ำเปิงได้รับการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดแห่งนี้จึงได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก วัดร่ำเปิงยังเป็น"สถานปฏิบัติธรรมและวิปัสนากรรมฐาน" 
   
       
 
วัดพระธาตุดอยคำ
          ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เหี้ยะ เดินทางไปได้ตามเส้นทางเรียบคลองชลประทาน จะมีป้ายบอกข้ามคลองไปทางต.แม่เหี้ยะ ตามประวัติ เมื่อ พ.ศ. 2509 ว่า ขณะนั้นวัดดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ(เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นที่สักการะบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา ก่อนที่จะลงจอดที่สนามบิน ► www.cmuniontravel.com T.A.T License NO. 23/0437 ≈♦≈
► 152/110 หมู่ 2 หมู่บ้านพิมานพรหม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ♦Tel: 081-8842110,  081-8838393 / Fax: 053-408494 ♦≈♦