Menu


Link


 

 
 
  

  
 
    


        
 Visit Counter
frontpage stats


จังหวัดน่าน
         
          ดินแดนแห่งล้านนาตะวันออก ซึ่งมีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย เป็นเมืองอันเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากชุมชนจากเทือกเขาสูง จนถึงพื้นที่ราบ เป็นแหล่งรวมของชนชาติไทยในภาคพื้นล้านนาและชนชาตอื่น ๆ เช่น จีน และลาว รวมทั้งชาวไทยภูเขา 9 เผ่า เช่น ม้ง เย้า ขมุ ถิ่น ลัวะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นภูเขาลูกคลื่นลอนลาดและลูกคลื่นลอนชัน โดยเฉพาะเทือกเขาผีปันน้ำซึ่งเปรียบดังปราการธรรมชาติระหว่างเมืองน่านและเมืองหลวงพระบาง

   

          น่านมีพรมแดนเชื่อมต่อกับลาวบริเวณด่านบ้านห้วยโกร๋น ซึ่งตรงข้ามกับเมืองน้ำเงิน แขวงไชยะบุรีของลาว บริเวณดังกล่าวเป็นตลาดชายแดนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เช้าถึงประมาณเที่ยง อนุญาติให้ประชาชนไทย-ลาวเข้าออกทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
 
  
 
   
 
 
                                    คำขวัญประจำจังหวัดน่าน
           แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง 


วัดพระธาตุแช่แห้ง(พระธาตุประจำผู้เกิดปีเถาะ)
          ปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี เป็นพระธาตุประจำผู้เกิดปีเถาะ ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้งวรวิหาร ตามพงศาวดารเมืองน่าน กล่าวว่าพญาการเมืองเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน ให้สร้างพระธาตุขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสาริกธาตุ  7 องค์ รูปพรรณสัณฐานเท่าเม็ดผักกาดที่ได้รับจากเมืองสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงติ๊ด กิ่งอำเภอภูเพียง การเดินทางจากตัวเมืองสามารถข้ามสะพานข้ามแม่น้ำน่านไปตามเส้นทางสายน่าน-แม่จริม หรือเส้นทางหลวงหมายเลข 1168 ประมาณ 3 กม.
 
    
 
   
 
วัดภูมินทร์
          ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นคือ พระอุโบสถและวิหารที่สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันทรงจตุรมุข ซึ่งกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย 4 องค์หันพระพักต์ออกด้านประตูทั้ง 4 ทิศ นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องชาดกและตำนานพื้นบ้าน ซึ่งบ่งบอกความเป็นอยู่และลักษณะการแต่งกายของชาวน่านในอดีตรวมถึงบานประตูไม้สักรอบพระอุโบสถ แกะสลักเป็นลวดลายเครือเถาอันอ่อนช้อยงดงาม ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
   
 
   
 
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
          เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยและมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองน่าน มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 ส่วนที่กุฎิเจ้าอาวาสประดิษฐานพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี พระพุทธรูปปางลีลามียอดโมฬีทำด้วยทองคำหนัก 69 บาท พระวิหารหลวงมีขนาดใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาดั้งเดิม ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงษ์ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมือง
 
  
 
   
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
          เดิมเป็นอาคาร หอคำ คุ้มของเจ้าผู้ครองนครน่าน ต่อมากรมศิลปากรได้รับมอบอาคารหอคำ เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานเมื่อปี พ.ศ. 2517 ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นอาคารแบบยุโรปผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ ตลอดจนสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธ์วิทยาประจำท้องถิ่น และยังเป็นที่เก็บรักษา งาช้างดำ ปูชนียวัตถุคู่เมืองน่านซึ่งได้มาจากเมืองเชียงตุงตั้งแต่ครั้งโบราณ
 
   
 
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
          ลักษณะภูมิประเทศในเขตอุทยานฯ ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มียอดดอยภูคาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดน่าน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1980 เมตร สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ ต้นชมพูภูคา หนึ่งในพันธ์ไม้ที่หายากที่สุด อุทยานแห่งนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของห้วยลำธารอันหลากหลายที่นำไปสู่ต้นกำเนิดของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัด ที่มีความสำคัญทั้งในด้านนิเวศวิทยาและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปัว สามารถเดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1080 สายน่าน-ปัว ระยะทางประมาณ 60 กม. จากนั้นใช้เส้นทางสายปัว-บ่อเกลือ อีกประมาณ 25 กม. จะถึงที่ทำการอุทยานฯ
 
  
 
    
 
 
 
 ► www.cmuniontravel.com T.A.T License NO. 23/0437 ≈♦≈
► 152/110 หมู่ 2 หมู่บ้านพิมานพรหม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ♦Tel: 081-8842110,  081-8838393 / Fax: 053-408494 ♦≈♦